WAYANG KULIT ANOMAN WALLPAPERS

WAYANG KULIT ANOMAN WALLPAPERS

wayang kulit anoman

Remember me on this computer. Ulun ingkang pinuju nganglang jagat nupiksa tata gelarira temah mbabar dayaning rasa asmara. Swaraning kluruk sinengguh Sang Rama ingkang celuk-celuk. Wah wis malah ra cetha kowe! Temah sowan kula karya kejoting penggalih handika sami. Ingkang ron sinom utawa godhong sinom mau dadi pnganira anjani.

Name: Samuhn
Format: JPEG, PNG
License: For Personal Use Only
iPhone 5, 5S resolutions 640×1136
iPhone 6, 6S resolutions 750×1334
iPhone 7, 7 Plus, 8, 8 Plus resolutions 1080×1920
Android Mobiles HD resolutions 360×640, 540×960, 720×1280
Android Mobiles Full HD resolutions 1080×1920
Mobiles HD resolutions 480×800, 768×1280
Mobiles QHD, iPhone X resolutions 1440×2560
HD resolutions 1280×720, 1366×768, 1600×900, 1920×1080, 2560×1440, Original

Anoman | | Flickr

Nek perkara sing jumangkah, sing kumrembyah ki kowe! Awit nggone padha gemati klawan kahananku saksuwene iki. Mula ingkang saka iku, anoman. Babagan menapa kula aturi ngunandika. Obahing gegodhongan rinasa kaya pangawene ku,it Ramawijaya. Mbok menawa iki wektu kang prayoga tumrap panjenengan wayamg mbakal miyak sagunging wiwara ingkang sinandhi, ya wewadi kang durung kababar, ingkang kabeh mau wigati tumrap jeneng kita.

  GHASIDAS BABA WALLPAPER

Mula kang saka iku. Mara hayo dak kanthi bali munggah ana kahyangan. Pancenipun inggih kula ingkang pramana ing lampah.

Javanese Wayang Kulit Hanoman

Sesarengan lan kyai semar nganglang jagad tumuju mring Ngalengka. Kawula nuwun sinuwun, hamiji dhateng ingkang abdi kula pun senggana.

Dyah Trijatha ora kendat nggone nglepur watang tan mendha kepara wimbuh kuwur penggalihe. Whe lha nggih mangga mangga enggal karamut dhi…. Bat tobat tobat… mbakyu, sajak mas roro ndungkap wayah. Ingkeng abdi nyuwun pamit, saha nyuwun tambahing berkah pangestu gusti. Klakon shinta ngadhepake sira yenta raga wus tanpa nyawa. Ingkang ron sinom utawa godhong sinom mau dadi pnganira anjani. Mula kang saka iku anjani, wiwit ing ri kalungguhan iki ulun daku putra klawan atmaja kita lan ulun paring tetenger senggana ya rahardyan ANIOMAN.

Ora mbrek, mung gebres ngono wae, trus metu dhapurmu kuwi. Agemanipun sinuwun prabu ramawijaya.

Anane kaya kulig merga nggonmu urip ki mung ngempil marang jagadku. Sela rekta kang cahya pindha kartika, sun pondhong sun regem dadi sira wong ayuuuu… hahaha… mustika ayu jejantunging pun kakang, mara gage tampanana jemparing asmara wayag mesat tanpa tetedheng shinta.

  LAIBA NAME KA WALLPAPER

Lha kok mung trima kuwi, wong nyipta langit lan bumi wae ora ngati sakkedhepan wis dadi sak wnoman kok. Kula menika kok nate mireng? Ya ngene iki mbakyu, sing kuwawa gawe aku krasan aneng Cibuk Cangkiran. Menawi paduka ndangu dhateng jasad kawula. Mbesuk tekan akhir mung trima dadi krikil isen-isening neraka jahanam. Ing ri kelungguhan iki. Rumangsamu apa kowe metu ka kayu watu. Ingkang sakawit kinen ngaturaken ing ngarsanipun sang dyah ayu wara shinta.

Mara gage midhangetna kanthi trawaca. Eman2 sulistyaning pasuryanmu, shinta.

Nora nana ingkang dak piji salah sawiji. Pirang2 manungsa sing kepingin umur dawa. Dhawuhing GUsti Lumantar kitab suci. Ya ya anoman, mbanyu mili pangestuningsun marang julit.